Upravit stránku
Meno / Názov:M - SILNICE SK s.r.o.
Adresa / Sídlo:Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
IČO:368 33 380
DIČ:2022448098
IČ DPH:SK2022448098
Bankové spojenie:Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu:0424179542/0900
IBAN:SK6509000000000424179542
BIC:GIBASKBX
Registrácia:zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina, v oddiele Sro, vložka č. 19485/L
Telefón:+421 41 565 2292
Fax:+421 41 565 2292
E-mail:info@msilnice.sk
Riaditeľ spoločnosti:Ing. Milan Čuraj, PhD.
mobil:+421 907 174 872
e-mail:milan.curaj@msilnice.sk