Společnost M – SILNICE a.s. má zaveden vnitřní oznamovací systém pro příjem a vyřizování oznámení podaných v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen “Zákon”).

Osobní působnost
Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze oznamovat možné protiprávní jednání, k němuž došlo nebo má dojít u společnosti M - SILNICE a.s., pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které má znaky trestného činu, přestupku nebo jiného protiprávního jednání. 

Společnost M – SILNICE a.s. vylučuje přijímání oznámení dle Zákona od osob, které pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i).

Oblasti, jichž se musí oznámení týkat
Dle Zákona lze oznamovat pouze protiprávní jednání porušující Zákon nebo jiný právní předpis v oblasti:
1.    finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
2.    daně z příjmů právnických osob,
3.    předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
4.    ochrany spotřebitele,
5.    souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
6.    bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
7.    ochrany životního prostředí
8.    bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
9.    radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
10.    hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
11.    ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
12.    ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
13.    ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
14.    fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.

Příslušná osoba
Příslušnou osobou, která přijímá oznámení, posuzuje jeho důvodnost a navrhuje opatření k nápravě nebo předejití zjištěného protiprávního stavu je: Ing. Vladimír Pelikán

Příjem oznámení
Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému lze učinit:
a)    telefonicky na telefonní číslo příslušné osoby č.: 495 842 202,
b)    osobně na vyžádání oznamovatele při setkání s příslušnou osobou, 
c)    písemně příslušné osobě na adresu: Resslova 956/13, Hradec Králové 500 02; takovou zásilku je třeba označit nápisem "Důvěrné, pouze k rukám příslušné osoby" či jiným obdobným textem ("Neotvírat, whistleblowing" apod.), přičemž zaměstnanci společnosti nejsou oprávněni takto označenou obálku otevřít a jsou povinni ji předat přímo příslušné osobě,
d)    e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu příslušné osoby: whistleblowing@msilnice.cz.
Pro podání oznámení může oznamovatel využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti na webových stránkách https://oznamovatel.justice.cz

Ochrana oznamovatelů
Společnost M – SILNICE a.s. zajišťuje vysokou míru ochrany oznamovatele i dalších dotčených osob. Je zakázáno činit vůči oznamovateli odvetná opatření. 

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti