INFORMAČNÉ MEMORANDUM

(informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov spoločnosti M – SILNICE SK s.r.o.)

Spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. ako „Správca osobných údajov“ týmto deklaruje, že osobné údaje Subjektov údajov spracováva, zabezpečuje a uchováva v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä s právnymi predpismi, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov v platnom znení a s všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej iba „GDPR”). Súčasne podľa prísl. ust. GDPR podáva nasledujúce informácie ohľadne spracovania a ochrany osobných údajov:

Subjekt údajov

  • Subjekt údajov je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú spracovávane. Spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. ako Správca osobných údajov spracováva osobné údaje získané priamo od Subjektov údajov (napr. pri uzatvorení pracovnej zmluvy alebo obchodnej či inej zmluvy uzatvorenej s fyzickou osobou alebo obchodnou korporáciou/právnickou osobou, v ktorej sú uvedené osobné údaje subjektov údajov ako druhej zmluvnej strany či zástupcu, príp. kontaktné osoby obchodnej korporácie/právnické osoby apod.), alebo nepriamo spravidla nezávisle na vôli Subjektu údajov napr. zo strany orgánov verejnej moci či inej tretej osoby, alebo v ostatných prípadoch, v ktorých neboli osobné údaje získané priamo od Subjektu údajov.

Správca osobných údajov

  • Správcom osobných údajov je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý sám alebo spoločne s inými určuje účel a prostriedky spracovania osobných údajov. Správcom osobných údajov svojich zamestnancov, obchodných partnerov, ako aj všetkých ďalších fyzických osôb, u ktorých účely a prostriedky spracovania sama určuje, je spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o., IČO: 36 833 380, so sídlom Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina v oddiele Sro, vložka č. 19485/L (ďalej len „M – SILNICE SK s.r.o.“), ktorá patrí do zoskupenia Koncernu MEDIS.

Kategórie dotknutých osobných údajov

  • V závislosti na právnom dôvode a účele spracovania spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. ako Správca osobných údajov spracúva najmä identifikačné a kontaktné údaje (ako napr. meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa pobytu/doručovacia adresa, rodné číslo, IČO/DIČ, telefónne číslo, e-mail, pracovné zaradenie), kvalifikačné údaje (najmä zamestnancov a iných osôb, prostredníctvom ktorých sa preukazuje kvalifikácia spoločnosti ako napr. dosiahnuté vzdelanie, dĺžka praxe a iné.), ďalšie osobné údaje súvisiace s personálnou agendou, obrazové údaje v podobe fotografií (napr. fotografie zamestnancov s uvedením pracovného kontaktu v internom zozname zamestnancov koncernu a iné.).

Právny základ (dôvod) pre spracovanie

  • Zákonnosť spracovania osobných údajov je v spoločnosti M – SILNICE SK s.r.o., a poťažmo v celom Koncerne MEDIS, daná predovšetkým splnením zmluvy, (ktorá nemusí byť uzatvorená v písomnej podobe) ktorou je Subjekt údajov zmluvnou stranou, a/alebo prevedením opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na žiadosť Subjektu údajov a/alebo splnením právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu vzťahuje, a/alebo oprávnenými záujmami Správcu či tretej strany, okrem prípadov, kedy pred týmito záujmami majú prednosť záujmy alebo základne práva a slobody Subjektu údajov vyžadujúceho ochranu osobných údajov, a/alebo súhlasom Subjektu údajov.

Účel spracovania osobných údajov

  • Účel spracovania osobných údajov správcom zodpovedá právnemu dôvodu (základu) spracovania a sú ním najmä splnené zmluvy, ktorých je Subjekt údajov zmluvnou stranou, a to vrátane vybavovania prípadných nárokov Subjektu údajov z chybného plnenia, a/alebo prevedenia opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy, na žiadosť Subjektu údajov, a/alebo splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na Správcu alebo ktoréhokoľvek iného člena Koncernu MEDIS vzťahuje, a/alebo splnenie výzvy orgánu verejnej moci a/alebo ochrana oprávnených záujmov príslušného Správcu či tretej strany a/alebo určenie, výkon alebo obhajoba právnych nárokov, alebo pokiaľ súdy v rámci svojich súdnych právomocí, a/alebo ochrana osôb, majetku a zdravia i prostredníctvom prevádzkovania kamerových systémov so záznamom a/alebo vybavovanie sťažností a podnetov a/alebo vybavovanie žiadostí o informácie a/alebo riešenie škodových udalosti a/alebo vedenie evidencie pracovných úrazov, zákazníkov, fakturácie, daňové a účtovné účely a/alebo vedenie centrálnej evidencie zmlúv, administratívne účely, vymáhanie pohľadávok a/alebo vedenie evidencie, kníh návštev a/alebo kontrola správnosti a preverenie vo verejných registroch, zaistenie prevádzkových činností a/alebo predmet súhlasu Subjektu údajov a iné.

Oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na čl. 6 odst. 1 písm. f) Nariadenie

  • Oprávnenými záujmami Správcu sú predovšetkým ochrana majetku Správcu a tretích osôb, ochrana zdravia tretích osôb, ako aj i ochrana iných hospodárskych záujmov a ochrana dobré povesti nielen Správcu samotného, ale i celého Koncernu MEDIS, do ktorého zoskupenia Správca náleží. Oprávnené záujmy Správcu sú ďalej dané tak isto administratívnymi účelmi či spočívajú v prípadoch zahájenia a/alebo vedenia správneho, súdneho či rozhodovacieho riadenia.

Prípadní príjemcovia osobných údajov

  • Príjemcom osobných údajov môže byť spoločnosť M.I.S. a.s., IČ: 421 95 863, ako riadiaca spoločnosť Koncernu MEDIS a/alebo poskytovateľ najmä IT a ďalších služieb. Ďalej orgány verejnej moci (najmä štátne orgány, napr. ministerstva, súdy, exekútori, notári, polícia, správne úrady atď.), okresné správy sociálneho zabezpečenia, úrady práce, inšpektoráty práce, zdravotné poisťovne, avšak orgány verejnej moci, ktoré môžu získavať osobné údaje v rámci zvláštneho šetrenia v súlade so slovenským právom, sa za príjemcov nepovažujú. Ďalšími príjemcami osobných údajov môžu byť osoby, ktoré správcovi poskytujú najmä sprostredkovanie poistenia, SW a iné obdobné programy na spracovanie osobných údajov (alebo/v rátane ich servisu), právne, účtovné, poisťovacie, leasingové a iné finančné služby, a to vždy v záujme zaistenia riadneho plnenia povinností stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi. Správca nemá v úmysle dať osobné údaje Subjektu údajov do krajiny tretieho sveta a/alebo medzinárodnej organizácií.

Doba spracovania osobných údajov

  • Osobné údaje spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o. spracúva a uchováva po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi alebo po dobu, ktorá je nevyhnutná pre účely, pre ktoré sú osobné údaje spracovávane. Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu.

Práva subjektov

  • Subjekt údajov má právo požadovať od Správcu prístup ku svojim osobným údajom, ich opravu alebo výmaz, poprípade obmedzenia spracovania, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj i právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, ak má za to, že správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s GDPR. V prípade, že je spracovanie osobných údajov založené na súhlase Subjektu údajov, má Subjekt údajov právo, kedykoľvek súhlas odvolať, bez toho aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Viac informácií o právach Subjektu údajov je k dispozícií na internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov SR (www.dataprotection.gov.sk). Subjekt údajov môže výkon jednotlivých vyššie uvedených práv uplatniť u správcu na adrese M – SILNICE SK s.r.o., Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina alebo taktiež elektronickou formou na e-mailovej adrese info@msilnice.sk . Správca nemenoval povereného pre ochranu osobných údajov.

Skutočnosť, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do zmluvy, a či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje poskytnúť, a ohľadne možných dôsledkov neposkytnutia týchto údajov

  • Osobné údaje poskytnuté Subjektom údajov pri uzatváraní zmlúv, sú zmluvnou alebo tiež i zákonnou požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do príslušnej zmluvy, či je Subjekt údajov zmluvnou stranou. V tomto prípade je poskytnutie osobných údajov zároveň zákonnou požiadavkou, najmä potom s ohľadom na povinnosti kladené pracovno-právnymi či daňovými a účtovnými právnymi predpismi. Poskytnutie nevyhnutne nutných osobných údajov je nutné pre založenie konkrétneho právneho vzťahu a plnenie práv a povinností z neho vyplývajúcich. Bez ich poskytnutia právny vzťah nevznikne.

Správca v neposlednom rade informuje, že všetky hore uvedené informácie, ako aj všetky oznámenia a všetky úkony podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR i výkon jednotlivých práv a povinností poskytuje Subjektu údajov v lehotách stanovených GDPR, a to bezplatne. Avšak v prípade, že sú žiadosti zjavne neodôvodnené alebo neprimerané, najmä pretože sa opakujú, môže Správca v súlade s príslušným článkom GDPR buď uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií či oznámením alebo s uskutočnením požadovaných úkonov alebo odmietnuť žiadosti vyhovieť.

V Žiline dňa 25. 5. 2018

Spoločnosť M – SILNICE SK s.r.o.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti