Upravit stránku
Investor:Královéhradecký kraj
Investiční náklad:175 mil. Kč 
Doba výstavby:10/2018 – 05/2021

Novostavba přeložky silnice II/286 kolem města Jičína, včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Napojení je provedeno dvěma okružními křižovatkami. Délka trasy je 3,5 km. Vnější průměry okružních křižovatek 28 m a 51,5 m. Součástí stavby jsou také 2 podchody pro pěší, nadjezd nad stávající silnicí III/2861, opravy objízdných tras před stavbou, realizace nového odvodnění napojené na dešťovou kanalizaci a stávající vodoteč, protihluková opatření, úpravy meliorací, úpravy území a sadové úpravy, nové veřejné osvětlení okružních křižovatek a v nezbytném rozsahu také přeložky stávajících sítí technické infrastruktury. Realizační dokumentaci stavby zajišťovala společnost M – PROJEKCE s.r.o. Obchvat byl slavnostně uveden do provozu 25.05.2021.

Technické údaje stavby:


Odhumusování:                                  35 000 m3
Ohumusování:                                     11 200 m3
Výkopy:                                                   60 000 m3
Násypy:                                                   82 000 m3
Úprava pláně se zhutněním:         44 000 m2
Plocha komunikace:                         32 800 m2
Živice:                                                      14 000 tun
Kamenivo:                                             21 000 tun
MZK:                                                         14 700 tun
Keře:                                                         16 500 kusů
Stromy:                                                         107 kusů