Upravit stránku
Investor:Královéhradecký kraj
Investiční náklad:111 mil. Kč 
Doba výstavby:03/2019 – 08/2020
Přeložka komunikace II/298 je I. etapou obchvatu města Opočna a je součástí rozšíření průmyslové zóny Solnice – Kvasiny. Vychází v km 1,440 z okružní křižovatky na stávající silnici III/30815 a je situována do volné plochy severně od města. Obchvat silnice II/298 končí v severovýchodní části za obcí Opočno, kde se napojuje na současnou II/298 ve směru na Dobrušku.
Stavba je členěna na více objektů - objekty komunikace, lávka pro mimoúrovňové křížení přeložky s cyklostezkou, opěrná zeď, vodohospodářské objekty, přeložky inženýrských sítí, protihlukové valy a stěny, osvětlení, technická a biologická rekultivace.