MEMORANDUM INFORMACYJNE

(informacje o przetwarzaniu oraz ochronie danych osobowych
w firmie M-SILNICE a.s.)

Firma M - SILNICE a.s. jako „Administrator danych osobowych“ niniejszym deklaruje, iż dane osobowe podmiotów danych przetwarza, zabezpiecza oraz przechowuje zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawnymi Republiki Czeskiej oraz Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności z przepisami prawnymi, dotyczącymi ochrony danych osobowych z późniejszymi zmianami wraz z nakazem Parlamentu Europejskiego oraz Rady (UE) nr 2016/679, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i o przepływu wyżej wymienionych danych (dalej tylko „RODO“). Obecnie według obowiązujących przepisów RODO udziela następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 Podmiot danych

  • Podmiotem danych jest każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane. Firma M-SILNICE a.s. jako Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe uzyskane wprost od Podmiotu danych (na przykład podczas zawarcia Umowy o prace lub Umowy handlowej lub innej Umowy zawartej z osobą fizyczną lub korporacją handlową/ osobą prawną, zawierającej dane osobowe Podmiotu danych jako drugiej strony Umownej lub osoby reprezentującej, lub też osoby do kontaktu w danej korporacji handlowej/osoby prawnej itp., lub nie związanych wprost z wolą Podmiotu danych na przykład ze strony organów publicznych lub innej trzeciej osoby, lub w pozostałych przypadkach, w których nie były dane osobowe uzyskane wprost od Podmiotu danych.

 Administrator danych osobowych

  • Administratorem danych osobowych jest jakakolwiek osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny podmiot, który sam lub wspólnie z innym podmiotem ustanawia cele oraz środki przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest pracowników, partnerów handlowych, oraz dalszych osób fizycznych u których cele oraz środki przetwarzania sama ustanawia, jest firma M-SILNICE a.s. REGON: 42196868, z siedzibą przy ulicy Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, wkładka B 430, prowadzona przez Sąd okręgowy w  Hradcu Králové (dalej „M - SILNICE a.s.“), która jest członkiem Grupy MEDIS.

Kategoria dotyczących danych osobowych 

  • W nawiązaniu do ustanowień prawnych oraz celów przetwarzania firma M-SILNICE a.s. jako Administrator danych osobowych przetwarza w szczególności dane identyfikacyjne oraz kontaktowe (na przykład: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania,/ adres do korespondencji, PESEL, REGON, NIP, numer telefonu, e-mail, urządzenia pracownicze), dane kwalifikacyjne (w szczególności pracowników lub innych osób, za pośrednictwem których przedkłada się kwalifikacje firmy na przykład: ukończone wykształcenie, doświadczenie zawodowe itp.), inne dane osobowe związane z działem kadrowym, dane o lokalizacji (na przykład system car control), obrazkowe dane (na przykład w postaci fotografii pracownika z podanymi danymi kontaktowymi w wewnętrznej liście pracowników Grupy itp.) oraz ujęć z systemów kamerowych Administratora lub ujęć z jego urządzeń.

Podstawa prawna (powód) przetwarzania  

  • Prawo dotyczące przetwarzania danych osobowych jest w firmie M–SILNICE a.s. ale również w całej Grupie MEDIS, stanowione przede wszystkim realizowaniem Umowy, (która nie musi być zawarta pisemnie), której Podmiotem danych jest strona Umowna, i/lub przeprowadzeniem kroków zabezpieczających stanowionych przed zawarciem Umowy na wniosek Podmiotu danych i/lub spełnieniem obowiązków prawnych które obowiązują Administratora i/lub uprawnionym interesem Administratora lub trzeciej strony, za wyjątkiem przypadków, kiedy pierwszeństwo mają interesy lub prawa podstawowe i wolność Podmiotu danych gdzie ochrona danych jest niezbędna i/lub jest wymagana zgoda Podmiotu danych.  

Cele przetwarzania danych osobowych  

  • Cel przetwarzania danych osobowych Administratorem odpowiada przesłance prawnej (podstawie) do przetwarzania i jest nim w szczególności realizacja Umowy, której Podmiotem danych jest strona Umowna wraz z wszelkimi należnościami Podmiotu danych wynikającymi z błędnego zarządzania i/lub przeprowadzenia kroków zabezpieczających stanowionych przed zawarciem Umowy na wniosek Podmiotu danych i/lub spełnieniem obowiązków prawnych które obowiązują Administratora lub innego członka Grupy MEDIS, i/lub dostosowania się do wezwania Organów prawnych i/lub ochrona w interesie danego Administratora lub trzeciej strony i/lub stanowienie, wykonanie lub obrona roszczeń prawnych lub w przypadku że Sądy postępują w ramach ustanowień, i/lub ochrona osób majątku oraz zdrowia oraz poprzez prowadzenie systemów kamerowych wraz z zapisami z kamer, i/lub przetwarzanie skarg i podmiotów, i/lub przetwarzanie wniosków o udzielenie informacji i/lub przetwarzanie danych związanych z powstaniem szkody, i/lub ewidencjonowanie wypadków w pracy, klientów, fakturowaniem, cele podatkowe oraz księgowe, i/lub ewidencjonowanie Umów, celów administracyjnych, należności, i/lub prowadzenie ewidencji związanej z księgą odwiedzin, i/lub kontrola poprawności oraz sprawdzenie ogólnodostępnych rejestrów, zorganizowanie bieżących czynności i/lub uzyskanie zgody Podmiotu danych itp.      

Uprawnione interesy Administratora lub osoby trzeciej w przypadku, że jest przetwarzanie oparte na art. 6 ust. 1 lit. f) Nakaz 

  • Uprawnionymi interesami Administratora sa przede wszystkim ochrona majątku Administratora i osób trzecich, ochrona zdrowia osób trzecich ale również ochrona interesów gospodarczych oraz ochrona dobrego imienia nie tylko samego Administratora ale również całej Grupy MEDIS, którego Administrator jest członkiem. Do uprawnionych interesów Administratora danych są również cele administracyjne lub cele polegające na wszczęciu i/lub prowadzenia postępowania administracyjnego, sądowego lub orzekającego.  

Odbiorcy danych osobowych 

  • Odbiorca danych osobowych może być spółka M.I.S. a.s., REGON: 421 95 863 jako podmiot kierujący Grupą MEDIS i/lub podmiotem świadczącym w szczególności usługi informatyczne lub inne usługi. Dalej również Organy publiczne ( w szczególności ministerstwa, sądy, komornicy, notariusze, policja, urzędy itp.), okręgowe organy pomocy społecznej, urzędy pracy, inspekcje pracy, ubezpieczalnie zdrowotne, również organy społeczne, które mogą uzyskiwać dane osobowe do celów szczególnych spraw zgodnie z prawem polskim, nie są uważani za odbiorców. SW i inne podobne programy mające na celu przetwarzanie danych osobowych (i/lub wraz z serwisem), prawne, ubezpieczające, leasingowe i inne usługi finansowe i to zawsze w interesie sprawnego pełnienia obowiązków stanowionych obowiązującymi przepisami prawnymi. Administrator  nie ma zamiar przekazywać danych osobowych Podmiotu danych do trzeciego Państwa i/lub organizacji międzynarodowej.

 Czas na przetwarzanie danych osobowych

  • Dane osobowe firma M-SILNICE a.s. przetwarza oraz przechowuje przez okres stanowiony stosownymi przepisami prawnymi lub przez okres, który niezbędny jest dla tych celów, dla których przetwarzane są dane osobowe. Podczas przetwarzania danych osobowych Podmiotów nie dochodzi do automatycznego ich edytowania.

Prawa Podmiotów

  • Podmiot danych ma prawo żądać od Administratora dostęp do własnych danych osobowych, modyfikowanie ich lub usunięcie lub ograniczenie ich przetwarzania oraz ma prawo wznieść sprzeciw co do ich przetwarzania, ma prawo przenieść wyżej wymienione dane na rzecz innego Administratora, jest również uprawniony do wnoszenia skarg do właściwego Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Pplk. Sochora 27, 170 00 Praga 7 Republika Czeska i/lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ulicy Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku że Podmiot danych uważa iż Administrator postępuje nie zgodnie z wytycznymi RODO. W przypadku że podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda Podmiotu danych, Podmiot ten ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę, nawet w przypadku że wytyczne dotyczące ochrony danych osobowych są w całości przestrzegane a ich przetwarzanie jest przeprowadzane za zgodą Podmiotu danych udzieloną przed jej cofnięciem. Więcej informacji o prawach Podmiotu danych jest dostępnych na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz a/nebo www.uodo.gov.pl). Podmiot danych może zastosowanie wyżej wymienionych praw zastosować u Administratora pod adresem siedziby Dyrekcji M-SILNICE, a.s., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Kralowe, Republika Czeska i/lub M-SILNICE a.s. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ulica Cieszyńska 7 44-335 Jastrzębie-Zdrój lub poprzez formę elektroniczną pod adresem mailowym reditelstvi@msilnice.cz lub Adela.Wawrzyczkova@mslinice.cz. Administrator nie stanowił osobę odpowiedzialną za przetwarzanie Danych Osobowych.

Informacja, czy udostępnienie Danych Osobowych jest żądaniem umownym lub stanowionym prawem lub wymogiem który musi zostać wpisany do Umowy oraz czy Podmiot danych ma obowiązek udzielić informację na temat Danych Osobowych oraz możliwe konsekwencje wynikające z nieudostępnienia Danych Osobowych. 

  • Dane osobowe udostępnione przez Podmiot danych podczas zawierania Umowy są umownym lub też prawnym wymogiem, który musi zostać stanowiony daną Umową, dla której Podmiot danych jest stroną Umowną. W niniejszym wypadku udostępnianie Danych Osobowych poparte jest wymogami prawnymi, w szczególności w stosunku do przepisów stanowionych prawem pracy lub podatkowych oraz księgowych przepisów prawnych. Udostępnienie niezbędnych Danych Osobowych jest potrzebne do utworzenia konkretnego stosunku prawnego oraz do dostosowania się do wymogów prawnych lub obowiązków z nich wynikających. Bez ich udostępnienia stosunek prawny nie powstanie. 

Administrator na koniec pragnie poinformować, iż wszelkie wyżej wymienione informacje, przekazy oraz działania zgodnie z art. 15-22  oraz art. 34 RODO oraz zastosowanie pojedynczych praw i obowiązków udostępnia na rzecz Podmiotu danych w terminie stanowionym RODO i to nieodpłatnie. Natomiast w przypadku, że wnioski są sporządzane bezpodstawnie lub są nieumiarkowane lub jeżeli się powtarzają, Administrator zgodnie ze stosownym artykułem RODO ma prawo naliczyć umiarkowaną opłatę administracyjną związana z udostępnieniem informacji lub ich udzieleniem lub z przeprowadzeniem kroków z tym związanych lub może odmówić ustosunkowania się do żądań.  

W Hradcu Králowe dne 25. 5. 2018

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti