Upravit stránku

Rekonstrukce spočívala v celoplošné opravě stávající podkladní vrstvy technologií recyklace za studena na místě s následnou pokládkou nových asfaltových vrstev. Došlo tak k homogenizaci stávající stmelené podkladní vrstvy, kdy právě její poruchy byly z velké části příčinou poruch krytu. Kvalitativně se jedná o lepší způsob opravy, protože v rámci následné údržby / oprav lze již přepokládat pouze periodické výměny obrusné vrstvy / krytových vrstev.
Dále byla osazena nová svodidla, upraveny nové krajnice, provedeno svislé a vodorovné dopravní značení a celková plocha stavby byla uvedena do původního stavu.
V období rekonstrukce vlastní okružní křižovatky byl průjezd vesměs bez větších komplikací a delších čekacích dob, stejně tak tomu bylo i na doporučených objízdných trasách, kde přijatá dopravně-inženýrská opatření přispěla ke zvýšení plynulosti dopravy. Osvědčily se například semafory v ulici Sokolská v části odbočky do areálu fakultní nemocnice.
Stavba se nacházela v místě s velkým množstvím inženýrských sítí a jejich ochranných pásem. Z hlediska všech výše uvedených vlivů je možno poměry na staveništi hodnotit jako složité a náročné na prostorovou a časovou koordinaci. Dokončení stavby v týdenním předstihu svědčí o tom, že stavba byla společností M – SILNICE a.s. dobře připravena a zkoordinována.