Upravit stránku
Investor:Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje
Investiční náklad:46 mil. Kč 
Doba výstavby:09/2017 – 08/2018
Přeložka komunikace II/431 u obce Kojátky v celkové délce 1,633 km. Současně byla přeložena část komunikace III/4317 v celkové délce 0,205 km. S přeložkou souviselo několik objektů zajišťujících propojení stavby s okolním terénem. Mosty a část komunikace byla demolována a rekultivována. Se stavbou došlo k vybudování dvou nových mostů, původní vedení sdělovacího kabelu bylo přeloženo do nové pozice převážně v patě náspu komunikace. Stavba si vyžádala kácení dřevin v okolí komunikace a náhradní výsadbu okolo stavby.