Upravit stránku
Investor:Ředitelství silnic a dálnic ČR
Investiční náklad:262 mil. Kč
Doba výstavby:09/2020 – 2022

Zakázku v hodnotě cca 262 mil. Kč bez DPH spolufinancovanou v rámci Operačního programu Doprava 2014-2020 z Evropského fondu pro regionální rozvoj realizuje oblastní závod JIH. Hlavní trasa obchvatu bude dlouhá 3,6 km, stavba zahrnuje 37 stavebních objektů, jejichž součástí jsou mj. tři mosty, dva kilometry odvodnění, protihlukové stěny.

 

Na základní kámen poklepal mj. místopředseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy pan Karel Havlíček, který uvedl: „Je to velmi významná, nikoliv jenom regionální stavba. Spojuje Tábor, Pelhřimov, případně Humpolec a nájezd na dálnici D1. Čas od času, když se z dálnice odklání provoz, se velmi často svádí pro kamiony z Humpolce na Chýnov. Silnice je extrémně vytížená. Městečko Chýnov je klikaté, pro kamiony je to komplikované, a o to je to nebezpečnější pro místní obyvatele. To, že se na to čekalo 25 let, je prostě špatné."

 

V pondělí 3. května 2021 Ředitelství silnic a dálnic oficiálně znovu zahájilo práce na obchvatu Chýnova na silnici I/19 spojující Tábor s Pelhřimovem. Stavba byla zastavena v únoru 2021, kvůli letitému řešení stížností na vedení trasy vypršela platnost územního rozhodnutí, na které poukázala majitelka pozemků sousedících se stavbou a Krajský soud v Ostravě zrušil stavební povolení. Nakonec se podařilo s majitelkou dospět k dohodě a práce na obchvatu se mohou opět rozběhnout.

„Věřím, že další komplikace už nenastanou. Máme všechna potřebná povolení a snad se nám podaří i přes skluz dodržet termín dokončení a příští rok na podzim se řidiči svezou po nové silnici,“ prohlásil v Chýnově ředitel ŘSD Radek Mátl. O obchvat město usiluje už desítky let. Podle měření z loňského června projelo Chýnovem téměř 15 tisíc aut, z toho zhruba 2500 kamionů. Práce na stavbě v Chýnově v hodnotě 262 mil. Kč bez DPH začal oblastní závod JIH koncem září 2020. Byl vybudován kompletní realizační tým a navzdory počasí byla na celé délce trasy dokončena skrývka ornice. Hlavní trasa je navržena jako dvoupruhová směrově nerozdělená v kategorii S 11,5/80 s povrchem ze směsí stmelených asfaltovým pojivem v množství cca 32 tis. tun. Zcela zásadní jsou pro projekt zemní práce, kdy bude provedeno přibližně 350 tis. m3 zemních prací, tj. násypů a výkopů, a z inženýrských objektů stojí za zmínku také dva podchody pro pěší. Jak tomu u takto velkých projektů bývá, součástí je také nespočet úprav inženýrských sítí, např. středotlakého a vysokotlakého plynovodu, zajištění správného odvodnění stavby a přilehlých ploch formou vybudování kanalizace, úpravy vodotečí a meliorací. Dále je nutné zajistit přeložení a vybudování vodovodu a přeložení kabelů nízkého napětí. Na části stavby budou realizována protihluková opatření pro ochranu obyvatel města před zvukovou zátěží. Na závěr pak dojde k vybudování oplocení a vegetačním úpravám a revitalizacím některých ploch. 

Technická data stavby:

Hlavní trasa:celková délka3 550 m
 kategorieS 11,5/80
 počet stavebních objektů37
 násypy                                   147 000 m3
 výkopy                                      127 000 m3
Mostní objekty2 podchody pro pěší9 m
Protihlukové stěny2 objekty PHS1 354 m
Úpravy ostatních komunikací3 stavební objekty1 492 m
Mimoúrovňové křižovatky- 
Přeložky a úpravy inž. sítí8 vodohospodářských objektů 
 8 elektro objektů 
 4 trubní vedení