Základné informačné údaje o spoločnosti

Meno / Názov:          M - SILNICE SK s.r.o.
Adresa / Sídlo:          Kysucká cesta 3, 010 61 Žilina
IČO:                          36 833 380
DIČ:                          2022448098
IČ DPH:                    SK2022448098
Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina
Číslo účtu:                0424179542/0900
IBAN:                        SK6509000000000424179542
BIC:                          GIBASKBX      
Registrácia:              zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Žilina 
                                 v oddiele Sro, vložka č. 19485/L

Telefón:                   +421 41 565 2292
Fax:                         +421 41 565 2292          
E-mail:                      
Konatelia:                 Ing. Zdeněk Babka
                                 Ing. Václav Kučera konateľ

Riaditeľ spoločnosti: Ing. Milan Čuraj, PhD.
mobil:                      +421 907 174 872
e-mail:                      milan.curaj@msilnice.sk


TisknoutPartneři